Ασφάλεια δεδομένων – Safety data

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ cookies

Για την αποστολή προωθητικών ενεργειών όπως είναι τα newsletters θα χρειαστούμε μόνο το Ονοματεπώνυμό σας καθώς και το email σας. Έτσι διασφαλίζεται η ευθυγράμμισή μας με το γενικότερο πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών του παρόντος website, όπως φαίνεται στο επόμενο κείμενο:
«Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται κατ’ αρχήν, νόμιμη ενέργεια, εφόσον τηρούνται και οι κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι κανόνες διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο επικοινωνίας και τις πηγές από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή των προσωπικών δεδομένων»
Πηγή
«Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε οικειοθελώς δεν γίνεται από μας παρά μόνο για καθαρά επαγγελματική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν επιτρέπεται να δοθούν προς χρήση σε τρίτους.
Επίσης, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο Berlin.edu.gr, τότε ο υπολογιστής σας ή το tablet σας ή το smartphone σας μπορεί να κρατήσει cookies, τα οποία είναι προσωρινές σελίδες, οι οποίες δηλώνουν την ταυτότητα του μέσου από το οποίο επισκέπτεστε το πόρταλ μας. Στα cookies φαίνονται στοιχεία, τα οποία δείχνουν μεταξύ άλλων και το χρόνο περιήγησης στο παρόν portal, καθώς και τη διάρκεια παραμονής σε κάποια από τις σελίδες σε κάποια αναζήτησή σας μέσα στο πόρταλ μας.

Τρόποι διαχείρισης και διαγραφής των cookies

Τα cookies που φορτώνονται στον υπολογιστή σας δεν έχουν σκοπό να βλάψουν τον υπολογιστή σας αλλά χρησιμεύουν για δική σας διευκόλυνση, ώστε να βλέπουν οι μηχανές αναζήτησης το εύρος των αναγνωστών του διαδικτυακού μας ιστοτόπου και άλλα στατιστικά στοιχεία, εκτός από την ταχύτερη λειτουργία του φυλλομετρητή σας – browser. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε με την έξοδό σας να διαγράφονται τα cookies από το μέσο που χρησιμοποιήσατε.

Διαγραφή cookies για Internet Explorer
Διαγραφή cookies για Mozilla Firefox

Διαγραφή cookies από Safari – apple
Δ
ιαγραφή cookies από Opera
Δ
ιαγραφή cookies από Google Chrome

 


SAFETY DATA cookies

To send promotions such as newsletters will only need your name and your email. These ensure our alignment with the general pattern of service of this portal, as shown in the following text:
«The direct promotion of products and services is considered, in principle, legal action, provided that the rules and set the institutional framework for the protection of personal data. rules vary according to the means of communication used and the sources from which the collection of personal data »
Source
No processing of personal data entrusted to us voluntarily is not made by us only for purely commercial use. This means that your personal information may not be distributed for use to third parties.
Also, when you visit the site Berlin.edu.gr , then your computer or your tablet or smartphone can hold cookies, which are temporary pages, which indicate the identity of the medium from which you visit our portal. The cookies look data, which show including time browsing in this portal, as well as the length of stay in any of the pages in a search in our portal.

Management procedures and delete cookies

The cookies loaded on your computer are not intended to harm your computer but serve for your convenience so that search engines see the range of readers of our web site and other statistics, except faster operation of your browser – browser. You can set your browser so that the exit be deleted cookies from the medium used.

error: Content is protected !!

Powered by Watch Berserk Online Watch Steven Universe Watch Re Zero Online

Download by Wordpress Nulled Themes Keepvid youtube downloader